معرفی رویدادها
رویدادها
نشست مجازی بررسی آخرین بخشنامه های حوزه صادرات و روشهای رفع تعهد ارزی

تاریخ برگذاری:

1399/11/26

ساعت شروع:

15:00

ساعت پایان:

16:00

آدرس:

بستر مجازی انجمن مدیران صنایع اصفهان

جزئیات:

روابط عمومی در افکار عمومی

تاریخ برگذاری:

1399/08/28

ساعت شروع:

17:30

ساعت پایان:

19:00

آدرس:

به صورت مجازی

جزئیات:

آشنایی فن بازار شرکت شهرکهای صنعتی

تاریخ برگذاری:

1399/06/29

ساعت شروع:

17:30

ساعت پایان:

19:00

آدرس:

به صورت مجازی برگزار می گردد.

جزئیات:

نشست مجازی با موسس کافه بازار

تاریخ برگذاری:

1399/03/10

ساعت شروع:

17:00

ساعت پایان:

18:30

آدرس:

بصورت مجازی برگزار می گردد

جزئیات:

ارزهای مجازی و آینده پول

تاریخ برگذاری:

1396/11/05

ساعت شروع:

08:30

ساعت پایان:

10:00

آدرس:

اتتق بارزگانی ، صنایع معادن و کشاورزی ، طبقه دوم ، سالن اجتماعات

جزئیات:

بانکداری و روش های نوین تامین مالی ویژه بنگاهای خصوصی

تاریخ برگذاری:

1396/10/16

ساعت شروع:

09:00

ساعت پایان:

12:00

آدرس:

میدان فیض ، اتاق بزرگانی ، صنایع معادن وکشاورزی ، طبقه دوم ، سالن اجتماعات

جزئیات:

دی ان ان