X

تماس


ماده 8 - اعضا (از نظام نامه گروه مدیران جوان)

 

گروه دارای ســه نوع عضو می باشد:

- اصلی

- افتخاری

- وابسته

هر عضو، بسته به نوع عضويت بايد حائز شرايط مندرج در اين ماده باشد.

8-1- شرايط عمومی پذيرش عضويت، اعم از اصلی، افتخاری و وابسته، پذيرش مفاد نظامنامه و تکميل نمودن فرم درخواست عضويت است.

8-2- شرايط عضويت اعضای اصلی بشـــرح زير می باشد:

8-2-1- افراد خواهان عضويت در گروه، بايد وارد بازار کار شده باشند.

8-2-2- افراد خواهان عضويت در گروه، بايد عضو انجمن باشند.

8-2-3- حداکثر سن عضويت در گروه 39 سال می باشد.

8-2-4- موافقت هيات مديره گروه

8-3- اعضای افتخاری بنا به تصويب هيات مديره از ميان شخصيتهای حقوقی يا حقيقی و يا شخصيتهای علمی و فنی و فرهنگی ممتاز و شناخته شده کشور برگزيده می شوند.

8-4- اعضاء رسمی انجمن پس از درخواست کتبی و موافقت هيات مديره گروه به عنوان عضو وابسته تلقی می گردند.


تبصره 1 – حق رای در کليه موارد مختص اعضای اصلی می باشد. 

دی ان ان