گالری فیلم ها

video 1

در مسیر موفقیت - جعفر ذره بینی1

کلیپ اول-در مسیر موفقیت رویداد کارآفرینی می باشد که کارآفرینان بزرگ جهت به اشتراک گذاری تجربیات خود حضور می یابند. جعفر ذره بینی رئیس پیشین هیات مدیره انجمن مدیران صنایع-موسس صنایع غذایی پریس- رئیس هیات مدیره صنایع نساجی ماهوت

در مسیر موفقیت - جعفر ذره بینی2

کلیپ دوم-در مسیر موفقیت رویداد کارآفرینی می باشد که کارآفرینان بزرگ جهت به اشتراک گذاری تجربیات خود حضور می یابند. جعفر ذره بینی رئیس پیشین هیات مدیره انجمن مدیران صنایع-موسس صنایع غذایی پریس- رئیس هیات مدیره صنایع نساجی ماهوت

در مسیر موفقیت - جعفر ذره بینی3

کلیپ سوم-در مسیر موفقیت رویداد کارآفرینی می باشد که کارآفرینان بزرگ جهت به اشتراک گذاری تجربیات خود حضور می یابند. جعفر ذره بینی رئیس پیشین هیات مدیره انجمن مدیران صنایع-موسس

در مسیر موفقیت- فرهاد رهنما

در مسیر موفقیت رویداد کارآفرینی می باشد که کارآفرینان بزرگ جهت به اشتراک گذاری تجربیات خود حضور می یابند. فرهاد رهنما رئیس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع اصفهان، رئیس هیات مدیره گروه صنعتی پلار، موسس شرکت سرمایه گذاری رهنما میهمان این برنامه بودند

در مسیر موفقیت2-فرهاد رهنما

کلیپ دوم-در مسیر موفقیت رویداد کارآفرینی می باشد که کارآفرینان بزرگ جهت به اشتراک گذاری تجربیات خود حضور می یابند. فرهاد رهنما رئیس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع اصفهان، رئیس هیات مدیره گروه

در مسیر موفقیت3 - فرهاد رهنما

کلیپ سوم-در مسیر موفقیت رویداد کارآفرینی می باشد که کارآفرینان بزرگ جهت به اشتراک گذاری تجربیات خود حضور می یابند. فرهاد رهنما رئیس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع اصفهان، رئیس هیات مدیره گروه

دی ان ان